Skolebestyrelsen og skolens repræsentantskab

Baunehøj Efterskole har siden 1997 været en uafhængig selvejende institution, hvis virke er fastlagt i Vedtægter for Baunehøj Efterskole.

Repræsentantskabet er skolens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 27 medlemmer, som vælges af og blandt medlemmerne af “Skolekredsen ved Baunehøj Efterskole”, der er skolens støtteforening.

Hvert repræsentantskabsmedlem vælges for en 3-årig periode, således at der hvert år vælges 9 medlemmer på skolekredsens generalforsamling i marts.

Skolebestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder ansvarlig for dens økonomi, og har sammen med skolens ansatte ansvaret for skoledriften, overfor Undervisnings¬ministeriet såvel som den øvrige omverden.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant, som vælges på det årlige ordinære repræsentant¬skabs-møde i april af og blandt skolens repræsentantskab.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 3-årig periode, således at 2 medlemmer årligt er på valg. Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand.

Såvel skolekredsen, repræsentantskabet som skolebestyrelsen fungerer på frivillig ulønnet basis.
Skolebestyrelsen

Efter det seneste valg består skolebestyrelsen af følgende medlemmer, der alle har tilknytning til Baunehøj ved enten at have været elev på skolen, haft børn som elever på skolen eller været lærer på skolen:

BESTYRELSESMEDLEMMER

Formand
Svend-Aage Laxager
Dalgas Have 30 1.th.
2000 Frederiksberg
Tlf. 21 24 87 38

Næstformand
Christina Juul Anderson
Mathildevej 12, 1.tv.
2000 Frederiksberg
Tlf. 25 50 99 99

Thorkil Tøttrup
Argentinavej 5
2800 Lyngby
45 87 11 65
the.tottrups@hotmail.com

Kåre Bjerkø
Sankt Knudsvej 15, st.tv.
1903 Frederiksberg
Tlf. 61 66 44 51

Wilbert Van der Meer
Strindbergsvej 96
Tlf. 2500 Valby
36 17 40 20

Mette Jehrbo
Offenbachsvej 14, st.tv.
2450 København SV
Tlf. 28 93 83 23

Suppleant
Katrine Arnkjær
Vinkelager 20, 2.tv.
2720 Vanløse
27 20 59 34
arnkjaer@gmail.com