Det inkluderende undervisningsmiljø

Vi ønsker at have et inkluderende miljø på skolen for alle elever – også dem som har brug for ekstra støtte i de boglige fag eller dem som skal have støtte til det sociale liv på skolen. Støttetimerne skal underbygge skolens grundlæggende princip om læring i fællesskab. Støtten skal gøre det muligt for elever med særlige behov og forudsætninger at indgå i elevernes almindelige læringsfællesskab.

Intentionen er at de elever som har brug for ekstra støtte i de boglige fag, i videst muligt omfang bliver i deres klasser og modtager ekstra støtte i klassen. På den måde støtter vi eleverne i, ikke at føle sig uden for og ikke gå glip af den fælles undervisning. Desuden tilbydes lektiehjælp og undervisningsrelevant støtte i stilletimerne og så vidt det er muligt i eventuelle mellemtimer.

I de alternative uger afsættes en eller flere af lærerkræfterne til at følge og være særligt opmærksomme på de støtteberettigede elever og hjælpe dem i de situationer der er brug for det. Igen er målet at eleverne ikke skal tages ud af fællesskabet, men at støtten retter sig mod at alle elever får udbytte af den fælles undervisning.

I weekenderne kan der afsættes lærertimer til støtte og lektiehjælp til de støtteberetigede elever.

Weekenderne kan også udnyttes til målrettede kurser for støtteberetigede elever gerne med gæstelærere med særlige kompetencer fx i forhold til kompenserende it, dansk som andetsprog eller lign.

Det skal så vidt muligt undgås at støttetiden tildeles en lille gruppe af specialiserede lærere. Intentionen er at så mange af medarbejderne inddrages i dette arbejde og at eleverne dermed oplever at kunne bede om hjælp hos alle medarbejdere herunder forretningsføreren, forstanderen og pedellerne.

Det inkluderende miljø gælder således for medarbejdergruppen at alle tilbydes uddannelse og kurser som forbedrer deres muligheder for og kompetencer til at støtte eleverne i de boglige skolefag.

Vores elever er inddelt i husgrupper med højst 15 elever. Hver husgruppe har en huslærer som følger eleverne tæt i deres hverdag og dermed også i deres sociale tilgang til efterskolelivet. Huslæreren kommer tæt ind på livet af eleverne med en intention om at støtte den enkelte i at opnå gode sociale kompetencer.

Hvis der er brug for særlig meget omsorg for den enkelte, tages kontakt til forældrene og forstander og der aftales hvordan man i fællesskab kan støtte elevens fortsatte sociale udvikling.
Hvis der opstår behov for psykologhjælp, har skolen mulighed for at formidle kontakt til en lokal psykolog som efter aftale med forældrene tilbyder samtaler med eleven. Forældrene betaler selv udgiften hertil.

Vi optager som udgangspunkt ikke elever med svær depression, selvskadende adfærd eller elever som ikke har været i stand til at følge undervisningen i 9. klasse.