Fællesfag

Formålet med medborgerskab på Baunehøj efterskole er at faget skal hjælpe med at afklare spørgsmålet: ”Hvad skal der til for at holde sammen på et samfundsmæssigt fællesskab i en verden under konstant forandring?”
Målet med faget er at fremme elevernes viden om demokrati, indsigt i demokratiets grundlæggende værdier og værdidilemmaer samt fremme elevernes evne til at agere og være aktive medborgere. Vi ønsker at opdrage, uddanne og danne vore elever til at blive medborgere i et demokratisk samfund; medborgere, som forholder sig engagerede og kritisk til det forhold, at vi i dag må lære at leve sammen på trods af kulturelle forskelle.

Lærere: Kirstine Kolling Hansen/Ronja Røskva Andersen/Ulrik Goos Iversen

Formålet med undervisningen i fælles-, morgen- og aftensang er, at eleverne bevarer lysten til at synge. Gennem fællesangen opdager eleverne, at de forudsætninger, som sangene og salmerne peger hen på, ikke er private, men fordrer at være fælles for alle mennesker; elever ser måske nu, at fælles­sangen kan bruges der, hvor det talte ord ikke længere slår til. Igennem fællessangen kan vi tage store ord i vor mund, ord som vi ellers ikke vil bruge, når vi skal tale om livet. Formålet er at træde ind i et eksistentielt forhold til det danske sprog – derind, hvor der tales til hjertet.
Undervisningen i morgensang er både uddannelse og dannelse. Alle ansatte og elever forbereder og afvikler på skift morgensangen. Den enkelte lærer at formulere sig i store forsamlinger og den forberedte tale fører altid til en efterbehandlende samtale. Morgensangene gemmes og har bl.a. dannet grundlag for skolens årlige selvevaluering i bogudgivelsen: ”Herfra min verden går”.
Undervisningen i den folkelige fællessang sker ved utallige lejligheder: ved den i ugentlige aftensang, ved højskolearrangementer, weekendarrangementer samt ved utallige andre lejligheder.

Lærere: Kristian Damgaard, Nele Anger, Ulrik Goos Iversen, Peder Esmann

Formålet med undervisningen i fælleskor er:

-at eleverne gennem korsang bevarer lysten til at synge.

-at arbejde med flerstemmig sang.

-at arbejde med stemmen som instrument.

-at eleven gør sig gode erfaringer med fællesskabets muligheder.

-at opleve intimitet og fællesskab i en stor flok.

Eleverne lærer stemmetræning, opvarmning, rytmik og bevægelse med henblik på at kunne synge 2, 3 og evt. 4-stemmige sange. Der vil dels være tale om danske og udenlandske sange, dels rytmis­ke men også mere traditionelle arrangementer. Hertil kommer kanons, talekor, viser, salmer m.m.

Lærere: Kristian Damgaard, Nele Anger, Peder Esmann

Formålet med faget Livsoplysning er at eleverne
• beskæftiger sig med spørgsmålet om meningen med deres eget liv og menneskelivet
• gives mulighed for at se sammenhænge mellem forskellige livsopfattelser, praksisser og ideologier
• fordyber sig i eksemplariske temaer, som kan bidrage til at udvidde deres horisont
Faget sætter fokus på en række eksemplariske temaer, som i forskellige henseender og på forskellige måder besvarer spørgsmålet ”hvad er meningen med livet”, eller ”hvad er det gode liv”. Spørgsmålet skal ofte besvares indirekte (venskab), partielt (dans) eller kontrafaktisk (stofmisbrug) og der skal være plads til både eksperimenter og afvigelser. Men ledetråden i de cirka 30 undervisningsgange er, at undervisningen skal føre eleverne til at reflektere over meningen med deres eget liv og til at forholde sig kritisk til de ideologier og livssyn de bliver præsenteret for.
Arbejdsformerne er:foredrag, gruppearbejder, kortfilm, sange, fælles opsamling, gruppeevaluering, temaløb til de syv gravhøje, pod casting, hurtigskrivning, elevoplæg og fremlæggelser, dramatisering, kortfilmsproduktion, kunstproduktion, sangskrivning, højtlæsning, quiz, spørgekasse, eksperimenter, udflugter mm.

Lærere: Ulrik Goos Iversen + forskellige

Faget bevægelse er en del af treenigheden: Hånden, ånden og hjertet. Formålet er, at alle elever, gennem forskellige fysiske aktiviteter, får mulighed for at opdage, opleve og forstå sig selv gennem kroppen i samspil med andre. At give eleverne gode oplevelser ved fysisk udfoldelse, således at de får lyst og bliver inspirerede til og motiveret for at dyrke motion og fysisk udfoldelse i deres fritid.
Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og det at indgå i et forpligtende fællesskab. Gennem de valgte aktiviteter får eleven mulighed for at finde og flytte egne grænser. Eleverne skal opleve, at de ved at bevæge sig og arbejde kropsligt får mere energi og overskud både fysisk og mentalt. Den måde, vi bruger vores energi på sammen med mængden af energi, vi har til rådighed, bestemmer, hvordan vi lærer, reagerer, restituerer og udtrykker os i forskellige situationer. Kroppens energiprocesser er forbundet med graden af liv i kroppen.
Mål:
1. At eleverne har en god grundform, bliver glade for at bevæge sig og være fysisk aktive.
2. At eleverne oplever, at de gennem bevægelse får mere energi og overskud både fysisk og mental.
3. At eleverne opnår en bedre kropsbevidsthed dvs. koordination, balance, yndefuldhed/ smidighed.
4. At eleverne opnår en bedre kropbevidsthed – en forståelse af at være en hel organisme af krop og sjæl.
5. At eleverne finder sammen i fællesskaber i deres fritid hvor de dyrker motion, og arrangerer fysiske lege
6. At eleverne opnår gode og varige motionsvaner.

Lærer: Peder Esmann

Formålet er, at alle elever, gennem udendørs aktiviteter, får mulighed for at opdage, opleve og forstå sig selv gennem friluftsaktiviteter i samspil med andre. At give eleverne gode oplevelser ved udendørs fysisk udfoldelse, således at de får lyst og bliver inspirerede til og motiveret for at dyrke udendørs motion og fysisk udfoldelse i deres fritid. Formålet er endvidere at øge elevernes forståelse for naturens processer og for menneskets eksistentielle forbundethed til naturen.

Faget er naturfilosofisk dannelsesfag, hvor den praktiske omgang med eller snarere i “naturen” bliver sat i fokus. Fagets indhold ligger vægt på alsidighed. Det betyder at eleverne skal opleve de skiftende årstider på egen krop. Fagets aktiviteter er tilpasset årets gang og spænder vidt fra havsvømning, yoga, evolutionrace, gamle lege og orienteringsløb. Eleverne skal gennem kropslige aktiviteter tilegne sig viden og vind, vejr, sikkerhed, orientering, motorik og kondition. Faget søger gennem indholdet at skabe og fremhæve naturen som en fantastisk mulighed for bevægelse og glæde. Ved denne alsidig i indholdet søger faget at eleverne opnår et tillidsfuldt forhold til naturen og at de fremover forstår at bruge naturen til motion og rekreation.

Lærere: Johanne Christiani

Formålet med undervisningen i jord til bord er, at eleverne tilegner sig teoretisk viden og praktiske færdigheder i forbindelse med fødevarers vej fra jord til bord, således at de senere hen selv kan planlægge og varetage arbejdet i hjemmet og haven. Eleverne stimuleres til at blive aktive, kritiske og selvstændige forbrugere og producenter samt samarbejdsvillige i det praktiske, der skal udføres.
Arbejdsformer i køkkenet: Eleverne arbejder sammen i mindre hold, og har på skift ansvaret for f.eks. bagning, grønt, tilberedning af varme og kolde retter, oprydning og rengøring.
Køkkenhave: Eleverne opnår praktiske færdigheder i at så, prikle, udplante, gøde, luge og høste i drivhus og køkkenhave, samt kendskab til de almindeligste arbejdsredskaber i forbindelse med havearbejdet. Desuden får eleverne kendskab til mange forskellige slags grøntsager og krydderurters udseende, smag og duft, og de får et indblik i sæsonens varierende arbejdsprocesser. Teori: Eleverne stifter bekendtskab med begreber som økologi, markplaner, sædskifte og kompost, og de er med til at planlægge, hvilke afgrøder, der skal dyrkes i haven og sidenhen høstes og tilberedes i køkkenet.
Desuden deltager jord-til-bordeleverne i forskellige praktiske gøremål for pedellen og i køkkenet

Lærer: Tino Stott

Formålet med undervisningen i rengøring er at give eleverne en almen viden om grundlæggende hygiejne samt praktiske færdigheder i forskellige rengøringsteknikker. Undervisningen tager desuden sigte på at lære eleverne overblik, ansvarlighed og selvstændighed i forbindelse med rengøringen. Vi arbejder hen imod at opnå et fælles niveau for en ren skole, som det er rart for alle at færdes i.

Eleverne undervises i fremgangsmåden ved daglig samt grundig rengøring. De lærer vigtigheden af en fornuftig arbejdsgang samt rigtig brug og dosering af de almindeligste rengøringsmidler. Der undervises i forskellige gulvvaskemetoder og gives instruktion i støvsugning og pose- samt filterskift. En del af undervisningen tager sigte på indeklima, udluftning og formering af bakterier. Desuden lærer eleverne om sortering af vasketøj og vask i maskine.
Eleverne har 1 ugentlig rengøringslektion samt et længerevarende forløb ved skoleårets start og slutning.

Lærere: Huslærerne

Som en del af undervisningen har husmødet til formål at lære eleverne at leve og deltage i en demokratisk hverdag. Med udgangspunkt i en demokratisk mødeform med f.eks. dagsorden, mødeleder og ordstyrer har den enkelte mulighed for at komme til orde med meninger, tanker, idéer og evt. problemer, af såvel personlig, lokalt som global karakter. Eleverne træner herved færdigheder i at formulere og udtrykke sig i forhold til andre, udvise tolerance for medmennesket, opøve social forståelse, kommunikation og et socialt samvær.
Husmødet er et lille forum hvor der kan diskuteres/ samtales om interne emner, punkter fra/ til fællespønsning, fællesmøde, medarbejdermøde eller hvad der ellers rører sig globalt eller lokalt.
Husmødet arbejder ud fra en dagsorden. Der kan vælges en mødeleder, ordstyrer og referent som sidder i en periode, bestemt af husmødet.

Lærere: Huslærerne

Formålet med den selvvalgte opgave er, at den skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne, som har sammenhæng med den enkeltes uddannelsesplan. Den obligatoriske selvvalgte opgave udarbejdes af alle elever som en del af undervisningen i henhold til ministeriets Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

Undervisning er inddelt i tre faser.

Fase 1. Eleverne bliver undervist i, hvordan man udarbejder en sådan opgave.

Fase 2. Her udarbejder eleverne dispositionen til deres opgave. I denne fase begynder eleverne ligeledes at indsamle data, sortere og bearbejde disse

Fase 3. Eleverne udarbejder selve opgaven. Eleverne har i denne fase mulighed for individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven.