Økonomi

økonomi

Baunehøj er en privat, selvejende efterskole, hvor man betaler for ophold og undervisning. Skolen er forældrene behjælpelige med at søge statsstøtte.

Man er optaget som elev, når skolen har sendt en skriftlig bekræftelse på indmeldelsen, og når der er indbetalt depositum.

Skolepengene betales månedsvis forud. Skoleåret begynder midt i august og slutter midt i juni året efter. Ferier og fridage følger stort set folkeskolen, bortset fra de 3 dage før påske, hvor vi har undervisning som normalt. Indmeldelsen gælder hele skoleåret, og ved indmeldelsen betales depositum, som tilbagebetales efter skoleårets afslutning.

På Efterskoleforeningens hjemmeside Efterskolerne.dk kan man beregne forældrebetalingen.

Skolepengene udgør på Baunehøj i skoleåret 2020/21 kr. 2.350,- pr. uge før tilskud. Se beregning her: 2021 Hvad koster skoleåret
Forældre skal være opmærksomme på, at planlagt fravær i 3 eller flere sammenhængende dage vil koste kr. 4.700,- (Skoleåret 2020/21) (inkl. egenbetaling for ugen). Beløbet dækker det statstilskud som skolen mister.

I finanslovsforslaget for skoleåret 2021/22 fremkommer disse takster: 2122 Hvad koster skoleåret Finanslovforslag

Såfremt eleven frameldes i utide, betaler hjemmet for fuld betaling i de følgende 4 uger i frameldingsgebyr. Man skal være opmærksom på, at statsstøtten bortfalder fra udmeldelsesdatoen, samt at det indbetalte depositum ikke tilbagebetales. Dette gælder også selv om frameldingen sker på skolens foranledning.

Bemærk: Fylder eleven 18 år under kursusopholdet, vil statsstøtte blive opgivet som elevens personlige indkomst.